Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ «Ενοικίασης 840 στρεμμάτων στην Ψέριμο για εγκατάσταση υβριδικού σταθμού»

(ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ)
Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 611 (Τεύχος διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων) στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 και στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της διακήρυξης για τη δημοπρασία «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Α.Π.Ε», περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)μ σε δυο ημερήσιες εφημερίδες Δωδεκανήσου (ΡΟΔΙΑΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ) και μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού(ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ).
Να σημειώσουμε ότι η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη στο Δημαρχιακό μέγαρο Καλύμνου.

Το αγροτεμάχιο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) μίας τουλάχιστον μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/27.6.2006) και προκειμένου η παραγόμενη ενέργεια να διατίθεται αποκλειστικά στο σύστημα των διασυνδεδεμένων νησιών Κω-Καλύμνου
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:

Αναφορικά με το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς, η προσφορά αποτελείται από δύο τμήματα :
1. Ποσοστό επί τοις εκατό επί των μεικτών ετησίων εσόδων της εταιρείας που θα πραγματοποιήσει την επένδυση. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 2% και στο ποσό αυτό συμψηφίζονται τυχόν τέλη υπέρ του Δήμου, που έχουν καταβληθεί βάσει της νομοθεσίας περί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας .
2. Ετήσιο μίσθωμα. Ελάχιστο όριο του ετησίου μισθώματος, για το πρώτο έτος αυτού, ορίζεται το ποσόν των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000 €), πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου.
Στην προσφορά περιλαμβάνεται επίσης υποχρεωτικά η ευθύνη του μισθωτού για την ίδρυση και λειτουργία έκθεσης στην νήσο της Καλύμνου, στην οποία θα εκτίθενται στοιχεία σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την συγκεκριμένη τεχνολογία που θα χρησιμοποιεί ο υβριδικός σταθμός.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια.
Είναι δυνατή η παράταση της μίσθωσης, εάν ζητηθεί, για άλλα δέκα (10) έτη μετά την λήξη της αρχικής μίσθωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου